Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2015

zabolandia
22:03
zabolandia
22:00
Reposted frommeem meem viahowdyjen howdyjen
zabolandia
21:58
How to be happy
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viaelloko elloko
21:57
7879 2f91 500
Reposted fromsunlight sunlight viafuckofcourse fuckofcourse
zabolandia
21:51
-Młody przyjacielu, jedna jedyna rzecz dobrze by Ci zrobiła: gdybyś przestał myśleć.
— Eric-Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki.
Reposted fromzabolandia zabolandia viaobliviate obliviate

July 06 2015

zabolandia
05:54
6442 4c10
Reposted fromretaliate retaliate vianosiemka nosiemka
zabolandia
01:50
zabolandia
01:45

July 02 2015

zabolandia
23:43
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viadrunkwhipster drunkwhipster
zabolandia
23:42
zabolandia
23:40
zabolandia
23:39
Reposted frombluuu bluuu vialittlehuman littlehuman
zabolandia
23:39
Wiedział, że jedynie czas może uleczyć te rany. Chociaż nigdy nie znikną, zmienią się w blizny, i to było w porządku, ponieważ blizny czynią ludzi silniejszymi.
— Nalini Singh
zabolandia
23:39
zabolandia
23:38
zabolandia
23:38
6477 b19e
Reposted fromonlywhite onlywhite vialittlehuman littlehuman
23:30
zabolandia
23:29

July 01 2015

zabolandia
00:57
zabolandia
00:45
2672 2ea8
Reposted fromretaliate retaliate viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl